Flush DNS cache FRITZ!Box

Gebruik een telefoon om telnet te starten:Flush DNS cache:Gebruik een telefoon om telnet te stoppen: